ഫാറൂഖ് കോളേജിലെ 18 ഓളം ബിരുദ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം

ഫാറൂഖ് കോളേജിലെ 18 ഓളം ബിരുദ കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് www.FarookCollege.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ മെയ് 15 മുതല്‍ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. കോളേജിന് യൂ.ജി.സി. സ്വയംഭരണാവകാശം ലഭിച്ചതിനാല്‍ 2015-16 അധ്യയന വര്‍ഷം മുതല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രവേശം കോളേജ് നേരിട്ടാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ പ്രൊഫ. ഇ.പി. ഇമ്പിച്ചികോയ അറിയിച്ചു.

Click on the name of the programme below to know more about it’s Duration, Eligibility, Fees Structure etc. For detailed prospectus visit www.FarookCollege.in

B.A. Arabic & Islamic History

B.A. Arabic & Islamic History

The Arabic Department has a tradition as old as the College itself. B.A. Arabic was introduced in 1959 and M.A. Arabic in 1967. The department is recognized by the Calicut University as a research centre. With professionally trained members on the staff, it provides ample scope for the students to get themselves exposed to translation, communicative and functional Arabic and software packages in Arabic.

Complementary Courses: (Double Main)
Duration: 6 Semesters
Eligibility: +2 or its equivalent
Intake: 60
Tuition Fees: 1000.00 (One Year)
Special Fees(including Lab + Uty Fees.): 920.00
Caution Deposit: 360.00

APPLY

B.A. English Language and Literature

B.A. English Language and Literature

Initiated along with the inception of the college, the department has been running both undergraduate and postgraduate courses. It is a recognized research centre under the Calicut Unviersity and has been functioning as the Centre for Advanced Studies and Research in English Language and Literature.

Complementary Courses: Audio-Visual Communication and British History
Duration: 6 Semesters
Eligibility: +2 or its equivalent
Intake: 40
Tuition Fees: 1000.00 (One Year)
Special Fees(including Lab + Uty Fees.): 920.00
Caution Deposit: 360.00

APPLY

B.A. Malayalam

B.A. Malayalam

The department is as old as the college and imparts instruction at the undergraduate level. Malayalam as the core programme is being offered since 1990. In addition to the laurels brought by the members of the department, the department is noted for its initiative in compiling an epistemological enquiry on the local legends and myths in the area.

Complementary Courses: Journalism & Kerala Culture
Duration: 6 Semesters
Eligibility: +2 or its equivalent
Intake: 40
Tuition Fees: 1000.00 (One Year)
Special Fees(including Lab + Uty Fees.): 920.00
Caution Deposit: 360.00

APPLY

B.Sc. Mathematics

B.Sc. Mathematics

The department of Mathematics was established in 1951 and was upgraded as a Postgraduate department in 1959. At present the department offers the undergraduate and postgraduate programmes.

Duration: 6 Semesters
Eligibility: +2 Science group or its equivalent with Maths/ Statistics/ Computer Application
Intake: 48
Tuition Fees: 1000.00 (One Year)
Special Fees(including Lab + Uty Fees.): 1070.00
Caution Deposit: 360.00

APPLY

B.Sc. Statistics

B.Sc. Statistics

Established in 1982, the department of Statistics offers undergraduate, postgraduate and research programmes in Statistics. The undergraduate programme, ‘Applied Statistics’ is noted for its combination with Actuarial Science and Computer Application. The postgraduate programme is focused on Econometrics and Mathematical Economics and it carries scope for independent enquiry. The department is a recognised centre for research in Statistics.

Complementary Courses: Mathematics and Actual Sceince
Duration: 6 Semesters
Eligibility: +2 with Mathematics, Statistics or Computer Application
Intake: 30
Tuition Fees: 1000.00 (One Year)
Special Fees(including Lab + Uty Fees.): 1470.00
Caution Deposit: 360.00

APPLY

B.Sc. Computer Science

B.Sc. Computer Science

The Department of Computer Science offers under graduate and post-graduate programmes in Computer Science. The Informatics Centre, the best of its kind in the State of Kerala provides sufficient backup for the practical.It is a recognized research centre under the University

Complementary Courses: Physics and Mathematics
Duration: 6 Semesters
Eligibility: +2 or its equivalent with Mathematics, Statistics, Computer Application or Computer Science as one of the subjects
Intake: 36
Tuition Fees: 3000.00 (One Year)
Special Fees(including Lab + Uty Fees.): 1320.00
Caution Deposit: 360.00

APPLY

B.Sc. Physics

B.Sc. Physics

The Department of Physics of Farook College was started in the year 1952. Currently the department provides facilities for academic instructions at the undergraduate and postgraduate levels. The electronics and general physics laboratories of the department are renovated in tune with the newly introduced semester system. The department is a recognized research centre under the University of Calicut.

Complementary Courses: Maths and Chemistry
Duration: 6 Semesters
Eligibility: +2 Science group or its equivalent
Intake: 48
Tuition Fees: 1000.00 (One Year)
Special Fees(including Lab + Uty Fees.): 1320.00
Caution Deposit: 360.00

APPLY

B.Sc. Chemistry

B.Sc. Chemistry

The Department of Chemistry established in 1957 offers undergraduate and postgraduate courses in pure chemistry. The department is recognized as a centre for research affiliated to the University of Calicut. Being a centre of active outreach programmes its initiative in pursuing research has been recognized by the UGC.

Complementary Courses: Physics and Maths
Duration: 6 Semesters
Eligibility: +2 Science group or its equivalent
Intake: 48
Tuition Fees: 1000.00 (One Year)
Special Fees(including Lab + Uty Fees.): 1320.00
Caution Deposit: 360.00

APPLY

B.Sc. Botany

B.Sc. Botany

Established in 1968, the department offers undergraduate programme in Botany

Complementary Courses: Chemistry and Zoology
Duration: 6 Semesters
Eligibility: +2 Science group or its equivalent with Biology as a compulsory course
Intake: 36
Tuition Fees: 1000.00 (One Year)
Special Fees(including Lab + Uty Fees.): 1470.00
Caution Deposit: 360.00

APPLY

B.Sc. Zoology

B.Sc. Zoology

The Department of Zoology established in 1957 offers undergraduate, postgraduate and research programmes in Zoology. Wild Life Biology gets prime focus among other optionals for the post-graduate programme and it is the only centre in Kerala where the above specialization is offered. The Department is a recognized research centre under the University of Calicut.

Complementary Courses: Chemistry and Botany
Duration: 6 Semesters
Eligibility: +2 Science group or its equivalent with Biology as a compulsory course
Intake: 36
Tuition Fees: 1000.00 (One Year)
Special Fees(including Lab + Uty Fees.): 1470.00
Caution Deposit: 360.00

APPLY

B.A. Sociology

B.A. Sociology

The department which was established in 1981 offers undergraduate programme in Sociology. The department
has a consistent record of academic excellence by achieving very good results in the university examinations and it was adjudged to receive “Father Puthenkalam ever rolling trophy” for a number of years for its overall performance on and off campus.

Complementary Courses: Psychology & Modern Indian History
Duration: 6 Semesters
Eligibility: +2 or its equivalent
Intake: 60
Tuition Fees: 1000.00 (One Year)
Special Fees(including Lab + Uty Fees.): 920.00
Caution Deposit: 360.00

APPLY

B.A. Multimedia

B.A. Multimedia

The department which was started in 2013 offers undergraduate programme in Multimedia Communication.

Complementary Courses: Journalism
Duration: 6 Semesters
Eligibility: +2 or its equivalent with 45% of Marks in aggregate
Intake: 24
Tuition Fees: 3000.00 (One Year)
Special Fees(including Lab + Uty Fees.): 1320.00
Caution Deposit: 360.00

APPLY

B.A. Economics

B.A. Economics

The post-graduate department of economics offers instruction at undergraduate and postgraduate levels. The undergraduate programme focuses on basic economic theory and mathematical skills enabling the students to go in for higher studies adhering to the language of the discipline. The post-graduate programme is noted for the scope for the field work and independent enquiry. The course work at the PG level is NET oriented and thematic.

Complementary Courses: Mathematical Tools for Economics Modern Indian History
Duration: 6 Semesters
Eligibility: +2 or its equivalent
Intake: 60
Tuition Fees: 1000.00 (One Year)
Special Fees(including Lab + Uty Fees.): 920.00
Caution Deposit: 360.00

APPLY

B.Com. Finance

B.Com. Finance

Established in 1951, the department has two streams of curriculum at the undergraduate level in addition to the postgraduate programme. The undergraduate programmes, B.Com. and B.B.A., are sufficiently backed up by training in computer education. The programme in commerce at undergraduate level offers Finance as Specialisation. Open course offered for B.Com. and BBA are Basic Accounting and Hospitality Management respectively . The post-graduate course has Financial Management and Taxation as special components.

Complementary Courses:
Duration: 6 Semesters
Eligibility: +2 in commerce group/ other groups with 45% of marks
Intake: 60
Tuition Fees: 1000.00 (One Year)
Special Fees(including Lab + Uty Fees.): 920.00
Caution Deposit: 360.00

APPLY

B.B.A.

B.B.A.

Established in 1951, the department has two streams of curriculum at the undergraduate level in addition to the postgraduate programme. The undergraduate programmes, B.Com. and B.B.A., are sufficiently backed up by training in computer education. The programme in commerce at undergraduate level offers Finance as Specialisation. Open course offered for B.Com. and BBA are Basic Accounting and Hospitality Management respectively . The post-graduate course has Financial Management and Taxation as special components.

Complementary Courses:
Duration: 6 Semesters
Eligibility: +2 in any group / equivalent
Intake: 50
Tuition Fees: 1000.00 (One Year)
Special Fees(including Lab + Uty Fees.): 920.00
Caution Deposit: 360.00

APPLY

B.A.Functional English (Self Finance Stream).

B.A.Functional English (Self Finance Stream).

Department is under self financing stream.

Complementary Courses:English Fiction and Indian Writing in English
Duration: 6 Semesters
Eligibility: +2 or equivalent
Intake: 24
Tuition Fees: 11250.00 (Per Sem)
Special Fees(including Lab + Uty Fees.): Nill
Caution Deposit: 2000.00

APPLY

BSc. Psychology (Self Finance Stream).

BSc. Psychology (Self Finance Stream).

Department is under self financing stream.

Complementary Courses:Psychological Statistics and Physiological Psychology
Duration: 6 Semesters
Eligibility: +2 or equivalent
Intake: 24
Tuition Fees: 11250.00 (Per Sem)
Special Fees(including Lab + Uty Fees.): Nill
Caution Deposit: 2000.00

APPLY

B.Com. Computer Application (Self Finance Stream)

B.Com. Computer Application (Self Finance Stream)

Department is under self financing stream.

Complementary Courses:Psychological Statistics and Physiological Psychology
Duration: 6 Semesters
Eligibility: +2 or equivalent
Intake: 40
Tuition Fees: 11250.00 (Per Sem)
Special Fees(including Lab + Uty Fees.): Nill
Caution Deposit: 2000.00

APPLY
FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*